Aktualności

ArtBoxplakaty_konkur02s_FB_72dpi_-01

 

 

9M2

Ogłaszamy konkurs na działania artystyczne / wystawy / instalacje w przestrzeni ArtBox!

 

Szukamy pomysłów na działania, które wypełnią 9 metrów kwadratowych pawilonu galeryjnego przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie.

Pod spodem Regulamin Konkursu wraz z załącznikami.

 

REGULAMIN KONKURSU

na działania artystyczne, instalacje i wystawy w przestrzeni galerii-pawilonu ArtBox

w 2017 roku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 18/70 wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323027 posiadającym numer NIP: 113 276 0961 oraz numer REGON 141733058 prowadzące Pracownię Duży Pokój oraz pawilon ArtBox znajdujący się w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego (Pawilon), zwane dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs o nazwie „9M2” zwany dalej „Konkursem” jest częścią rocznego programu działań Organizatora w Pawilonie, zwanego dalej „Projektem”.

3. Główną częścią Konkursu będzie organizacja dziesięciu wystaw-instalacji wyłonionych przez komisję konkursową, zwanych dalej „Instalacjami”.

4. Instalacje będą miały miejsce w Pawilonie w terminie od 27 kwietnia do 31.12.2017 roku.

5. Każda z Instalacji potrwa około trzech tygodni, w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Organizator może podjąć decyzję o skróceniu lub wydłużeniu czasu ekspozycji Instalacji.

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

7. Organizator zapewnia honorarium dla każdej osoby, której Instalacja otrzyma pozytywną akceptację komisji konkursowej i zostanie zrealizowana w przestrzeni Pawilonu w wysokości 1000 zł brutto. Powyższa kwota pokrywa honorarium za udzielnie licencji na eksponowanie Instalacji w Pawilonie. Wszelkie koszty niezbędne do realizacji Instalacji oraz udziału w Projekcie, tj. koszty osobowe, koszty produkcji, materiałów, przejazdów, ewentualnego pobytu w Warszawie pokrywane są przez uczestnika.

8. Projekt realizowany jest we współpracy oraz dzięki finansowaniu przez Bitra Enterprise 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-854), al. Jana Pawła II 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000647103, REGON: 144017925, NIP: 118-20-71-790, spółkę z grupy kapitałowej Skanska, zwana dalej „Partnerem”.

II. PRZEDMIOT, WYTYCZNE I CELE KONKURSU

1. Celem Konkursu jest przeprowadzenie eksperymentu artystycznego z udziałem artystów, odbiorców wystaw i lokalnej społeczności oraz prezentacja nowatorskich pomysłów wypełniających przestrzeń Pawilonu przy jednoczesnej integracji różnych grup społecznych pracujących lub mieszkających w bezpośredniej okolicy Pawilonu.

2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie dziesięciu Instalacji artystycznych opierających się na zasadach sztuki ulicznej, prezentowanych w otwartej, eksperymentalnej przestrzeni przeszklonego Pawilonu o powierzchni 9 metrów kwadratowych (3m x 3m).

3. Przygotowane Instalacje będą prezentowane szerokiej publiczności przez okres około trzech tygodni, będąc widoczne zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Pawilonu, przy czym wnętrze i otoczenie Pawilonu nie będą chronione, stąd Instalacje zakładają bezpośredni kontakt z odbiorcą. Pawilon jest zamykany na klucz i będzie otwierany w godzinach pracy sąsiedniego pawilonu-kawiarni, o ile artysta nie zaprojektuje swojej pracy jako Instalacji oglądanej tylko z zewnątrz.

4. Projekty zgłaszane do konkursu powinny być związane z dzielnicą Wola i jej historią, również tą najnowszą, ze zmianami jakie zachodzą w niej także obecnie oraz ze społecznością lokalną rozumianą szeroko (mieszkańcami, pracownikami okolicznych biur, przechodniami). Projekt Instalacji musi natomiast brać pod uwagę wymiary, możliwości techniczne i logistyczne Pawilonu. Wszelkie pytania i wątpliwości w trakcie trwania konkursu można kierować na adres mailowy: artbox@duzypokoj.org.

5. Instalacje nie mogą nieodwracalnie ingerować w Pawilon lub go niszczyć. Zdjęcie Pawilonu wraz ze specyfikacją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Jednocześnie w dniu 21.03.2017 o godz. 19:00 – w dniu otwarcia Pawilonu, będzie go można odwiedzać i konsultować swoje pomysły.

III. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, w tym szczególnie studenci i absolwenci kierunków artystycznych.

2. Uczestnicy muszą spełniać warunek ukończenia 18 roku życia najpóźniej w dniu przesłania zgłoszenia do Konkursu.

3. Autorzy Instalacji wyłonionych w Konkursie zobowiązani są do:

samodzielnego przygotowania Instalacji wewnątrz Pawilonu na własny koszt przy uwzględnieniu honorarium (pkt I.7 Regulaminu), pod opieką Organizatora;

bezwzględnej gotowości przyjazdu do Warszawy na czas montażu i wernisażu Instalacji;

podpisania umowy licencyjnej w związku z udziałem w Projekcie.

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie w terminie do 9 kwietnia 2017 roku do godz. 23:59 (decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora) zgłoszenia na adres mailowy artbox@duzypokoj.org projektu Instalacji w jednym pliku PDF zawierającego:

a) opis projektu

b) wizualizację projektu

c) dane kontaktowe autora (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, ew. adres strony www)

d) CV/portfolio/link do portfolio autora.

2. Dopuszcza się przysłanie portfolio w oddzielnym pliku PDF, przy czym oba pliki nie powinny przekroczyć 5 MB łącznie.

3. Techniki, w jakich mogą być realizowane Instalacje to: fotografia, audio, video, rzeźba, malarstwo, grafika, rysunek i inne, przy czym techniki można dowolnie łączyć ze sobą.

4. Instalacje wymagające użycia sprzętu audio i video mogą zostać ograniczone w czasie ekspozycji.

5. Uczestnicy Konkursu muszą spełniać warunki wymienione w punkcie III Regulaminu pt. „Uczestnicy Konkursu”.

6. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

7. Komisja konkursowa wybierze dziesięć projektów Instalacji, które prezentowane będą w Pawilonie w terminie ustalonym przez Organizatora i Uczestnika.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14.04.2017 roku po posiedzeniu komisji konkursowej.

9. Wernisaż pierwszej Instalacji odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podania wyników rekrutacji, do wybrania większej lub mniejszej ilości projektów lub do niewybrania żadnego z nich.

V.  WARUNKI UDZIAŁU W  PROJEKCIE

1. Warunkiem udziału w Projekcie jest pomyślne przejście etapu rekrutacji: przesłanie wszystkich elementów zgłoszenia w terminie podanym w pkt. IV.1 Regulaminu oraz spełnianie wymagań wobec uczestników, wymienionych w Regulaminie.

2. O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową w dniu 14.04.2017 roku z zastrzeżeniem pkt IV.10 Regulaminu, a także poprzez informację opublikowaną na stronie www.facebook.com/artbox.warszawa z wyjątkiem pkt. IV.10 Regulaminu.

3. Zakwalifikowany uczestnik wraz z zaproszeniem do udziału w Projekcie, otrzyma formularz danych do wypełnienia, niezbędny do przygotowania umowy (patrz. pkt V.4 ) który należy podpisać i odesłać zeskanowany w przeciągu 7 dni od dnia otrzymania formularza na adres artbox@duzypokoj.org, a następnie przysłać lub przynieść osobiście przed rozpoczęciem realizacji Instalacji.

4. Każdy zakwalifikowany uczestnik podpisuje z Organizatorem umowę licencyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu, zwaną dalej „Umową”. Niepodpisanie Umowy oznacza rezygnację z udziału w realizacji Instalacji.

5. W przypadku rezygnacji bądź nie odesłania podpisanego formularza do Umowy w wyznaczonym terminie, do udziału w Projekcie zostaną zaproszone osoby z listy rezerwowej.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik oświadcza, że do utworu – zarówno projektu, jak i późniejszego efektu w postaci Instalacji przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.

2. Uczestnik zapewnia, iż utwór, zarówno projekt, jak i Instalacja, nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W szczególności Uczestnik zapewnia, że przysługuje mu prawo do wykorzystania wszelkich elementów (zwłaszcza dźwiękowych, wizualnych, audio-wizualnych itp.) wchodzących w skład Instalacji.

3. Na podstawie podpisywanych Umów, Organizator nie przenosi na siebie majątkowych praw autorskich do utworu.

4. Organizator oświadcza jednocześnie, że w trakcie prezentowania Instalacji w Pawilonie przewiduje wykonywanie dokumentacji poszczególnych Instalacji w postaci fotograficznej i filmowej, a także do dokumentacji wydarzeń, w których Instalacje będą widoczne i wykorzystywania tak powstałych materiałów do promocji i rozpowszechniania Projektu, na co Uczestnik wyraża zgodę.

5. Organizator, jak i jego Partner wykorzystają materiały, o których mowa w pkt. VI.4 w celach marketingowych – zarówno przy promocji Pawilonu, Projektu, jak i poszczególnych Instalacji w Internecie, radiu, telewizji, prasie drukowanej, na materiałach promocyjnych, takich jak ulotki, plakaty i inne wydruki bez dodatkowego wynagrodzenia dla autora Instalacji.

6. Organizator nie będzie pobierał opłat od osób odwiedzających Pawilon.

7. Pawilon jest ubezpieczony.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o czym poinformuje na stronie Projektu www.facebook.com/artbox.warszawa oraz drogą mailową uczestników Projektu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie realizacji poszczególnych Instalacji, o czym poinformuje uczestników drogą mailową.

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych, nieprawdziwych danych, bądź naruszenie praw osób trzecich.

5. Organizator nie odpowiada za treść Instalacji zrealizowanych przez Uczestników.

Załącznik nr 1

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Załącznik nr 2

 

UMOWA LICENCYJNA

(„Umowa”)

zawarta w dniu ………………. pomiędzy:

a

Stowarzyszeniem Rozwój w Biały Dzień z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18/70, 00-732 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323027 posiadającym numer NIP 113 276 0961 oraz numer REGON 141733058 zwanym dalej („Zleceniobiorcą”), reprezentowanym przez: Joannę Kozera – Prezeskę Zarządu, zwanym dalej „Stowarzyszeniem”,

a

Panią/Panem……………………., zamieszkałym w ……………………….., numer Pesel/NIP ……………………….., numer dowodu osobistego……………………….

zwanyą/ym dalej „Autorem”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

ZWAŻYWSZY, ŻE:

  1. Stowarzyszenie jest organizatorem konkursu „9M2”, którego przedmiotem jest wyłonienie dziesięciu instalacji artystycznych opierających się na zasadach sztuki ulicznej („Konkurs”).
  2. Autor zgłosił chęć udziału w Konkursie i przesłał projekt instalacji zgodnie z postanowieniami regulaminu Konkursu.
  3. Projekt instalacji Autora został wyróżniony przez komisję konkursową, w związku z czym instalacja zrealizowana przez Autora („Dzieło”) zostanie wystawiona w pawilonie ArtBox znajdującym się w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego („Pawilon”)

Strony podpisują Umowę o następującej treści:  

  1. Stowarzyszenie zamierza wystawić Dzieło Autora w Pawilonie, w terminie obustronnie ustalonym przez Strony w ramach Projektu ArtBox trwającego od 27 lutego do 31 grudnia 2017 roku realizowanego przez Stowarzyszenie we współpracy z Bitra Enterprise 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-854), al. Jana Pawła II 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000647103, REGON: 144017925, NIP: 118-20-71-790, spółkę z grupy kapitałowej Skanska („Partner”).

  2. Stowarzyszenie oświadcza, że podczas wystawiania Dzieła w Pawilonie będzie wykonywana dokumentacja Dzieła w postaci fotograficznej i filmowej, która zostanie następnie wykorzystana w celach marketingowych, m.in. w celu promocji Pawilonu oraz Konkursu przez Stowarzyszenie oraz Partnera, na co Autor niniejszym wyraża zgodę.
  3. Autor niniejszym wyraża zgodę na wystawienie Dzieła w Pawilonie.

§ 1 Oświadczenia stron

1.       Autor zapewnia Stowarzyszenie, że Dzieło jest efektem jego działalności twórczej.

2.       Autor gwarantuje Stowarzyszeniu spokojne, niezakłócone korzystanie z Dzieła przez cały czas trwania Umowy.

3.       Autor upoważnia Stowarzyszenie do zamieszczania jego nazwiska i tytułu Dzieła na wszelkich informacjach powiązanych bezpośrednio z prezentowanym Dziełem/obok    

          prezentowanego Dzieła.

4.      Stowarzyszenie zapewnia Autora, że Dzieła zostaną udostępnione publiczności w otwartej przestrzeni wystawienniczej w Pawilonie w terminie ustalonym przez Strony.

5.      Prace zostaną upublicznione na zasadach dotyczących sztuki ulicznej – prace nie będą chronione, a projekt jest eksperymentem artystycznym stąd Autorzy muszą mieć świadomość o ich naruszalności.

§ 2 Udzielanie licencji

1.     Autor w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, poniżej udziela Stowarzyszeniu licencji wyłącznej, z prawem do udzielania sublicencji, nieograniczonej terytorialnie, na okres od …………… do ………………. na korzystanie z następujących dzieł:

a)
b)
c)
d)

(dalej zwane łącznie Dziełami lub odrębnie Dziełem).

2.       Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostaje udzielona Stowarzyszeniu na następujących polach eksploatacji:

a)      publiczne wystawienie;

b)      wprowadzenie do pamięci komputera;

c)       utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy Dzieł w postaci folderu informacyjnego o Instalacji,  albumu lub wszelkich innych materiałów promujących Dzieło, dowolną

          techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

d)      rozpowszechnianie zwielokrotnionych egzemplarzy Dzieła – wyłącznie w celach promocji Stowarzyszenia, Instalacji lub Autora;

e)      publiczne udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

f)       wykorzystywanie Dzieła dla celów promocji Imstalacji, Stowarzyszenia lub Autora.

3.    Stowarzyszenie może – w ramach reprodukowania Dzieła w celach promocji Instalacji, Stowarzyszenia lub Autora – korzystać z fragmentów Dzieł, a także dokonywać pomniejszania lub powiększania Dzieł.

§ 3 Wynagrodzenie

1.       Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w § 3 ust. 1 powyżej, na wszystkich polach eksploatacji tak określonych, Stowarzyszenie zapłaci Autorowi/rce wynagrodzenie w wysokości 1000 złotych brutto.

2.       Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie płatne w terminie …………….. na podstawie rachunku prawidłowo wystawionego przez Autora.

3.       Zobowiązania podatkowe związane z wypłatą wynagrodzenia, o którym  mowa w ust. 1 powyżej, leżą po stronie Stowarzyszenia.

§ 4 Dostarczanie i montaż Dzieł

1.       Autor jest zobowiązany do montażu Dzieła przed otwarciem Instalacji, tj. do dnia …………….

2.       Koszty dostarczania Dzieł obciążają Autora.

 

§ 5 Wartość Dzieł

1.       Strony zgodnie przyjmują następujące wartości Dzieł:

a)     

b)     

c)      

d)      

 

§ 6 Demontaż Dzieł

1.       Strony ustalają, że Dzieła zostaną zdemontowane przez Autora następnego dnia po zakończeniu trwania Instalacji chyba, że Strony postanowią inaczej.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1.       Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

2.       Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.       W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe    

           powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.       Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy będą rozstrzygane w przyszłości przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Stowarzyszenia.

5.       Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Podpisy

Stowarzyszenie                                                                                                                     Autor

________________                                                                                    _______________