Inicjatywa Wolna Białoruś 


Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś powstało w 2005 roku. Tworzy je grupa młodych ludzi żywo przejętych łamaniem praw człowieka w państwach niedemokratycznych. Białoruś to ostatnie już europejskie państwo, którego obywatele są systematycznie pozbawiani wolności obywatelskich.
Celem działania organizacji jest wspieranie Białorusinów domagających się od władz swego kraju poszanowania podstawowych praw obywatelskich oraz uświadamianie społeczeństwom państw europejskich jak istotny – z przyczyn politycznych i moralnych – winien być dla nich problem łamania podstawowych wolności mieszkańców Białorusi.
Inicjatywa pomaga represjonowanym za polityczne przekonania, uczy białoruskich studentów funkcjonowania podstawowych instytucji demokratycznych, szkoli dziennikarzy białoruskiej prasy niezależnej, organizuje manifestacje i happeningi. Przy realizacji projektów współpracuje z wieloma polskimi i zachodnioeuropejskimi organizacjami pozarządowymi.
Wolna Białoruś jest pomysłodawcą i organizatorem koncertów „Solidarni z Białorusią“ – jak dotąd największej akcji nagłaśniającej problemy Białorusi i promującej ideę demokratyzacji tego kraju. Koncerty odbywają się od 2006 roku, w okolicach 25 marca, czyli Dnia Woli – zdelegalizowanego przez reżim Łukaszenki święta niepodległości Białorusi.

Więcej na wolnabialorus.pl