Close
Type at least 1 character to search

Regulamin udostępniania

Pracowni Duży Pokój na wydarzenia

I. Postanowienia ogólne
 1. Pracownia Duży Pokój mieści się w Warszawie przy ul. Wareckiej 4/6.
 2. Pracownię Duży Pokój tworzą Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego, Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś, Stowarzyszenie 61, Fundacja Picture Doc.
 3. Na mocy porozumienia między organizacjami wymienionymi w pkt. 2 administratorem „Pracowni Duży Pokój”, który odpowiada za udostępnianie przestrzeni, jest Fundacja Picture Doc, zwana dalej Administratorem.
 4. Regulamin udostępniania przestrzeni „Pracowni Duży Pokój”, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady postępowania przy udostępnianiu powierzchni lokalu, zwanego dalej “Pracownią”.
 5. Z wnioskiem o udostępnienie przestrzeni mogą wystąpić osoby fizyczne, grupy nieformalne, a także osoby prawne, w tym instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej Organizatorami.
II. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Organizatorów, gromadzonych i przetwarzanych w celu realizacji procesu rezerwacji sal w „Pracowni”, jest Fundacja Picture Doc, z siedzibą przy ul. Wareckiej 4/6 w Warszawie, na zasadach określonych w prawie polskim, art. 6 ust. 1 RODO.
 2. Administrator przechowuje zgromadzone dane osobowe maksymalnie do końca trwania projektu i jego okresu sprawozdawczego tj. maksymalnie do 31 grudnia 2026 roku.
 3. Danymi niezbędnymi w celu dokonania rezerwacji jest imię i nazwisko lub nazwa Organizatora oraz jego przedstawiciela, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
 4. Administrator zbiera dane za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej Pracowni (www.duzypokoj.org). Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do obsługi Pracowni.
 5. Organizator wydarzenia ma prawo w każdej chwili zażądać od Administratora usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt poprzez adres email duzypokoj@duzypokoj.org, jednak, jeśli nastąpi to przed datą planowanego przez Organizatora wydarzenia, będzie się to wiązało z niemożliwością zarezerwowania sali i przeprowadzenia wydarzenia w „Pracowni”.
III. Zasady udostępniania Pracowni
 1. Przestrzeń udostępniana jest w godzinach od 10.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 10.00 – 14.30 w weekendy (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 2. Udostępniana przestrzeń obejmuje:
  – salę wystawowo-warsztatową o pow. 69 m kw.
  – hol wejściowy o pow. 10 m kw.,
  – toaletę.
 3. W szczególnych przypadkach istnienie możliwość udostępniania także zaplecza kuchennego oraz innych pomieszczeń. Każdorazowo wymaga to jednak uzyskania zgody Administratora.
 4. Przestrzeń Pracowni udostępniana jest Organizatorom nieodpłatnie. Zwrotowi podlegają jedynie koszty obsługi wydarzenia. Są one każdorazowo ustalane z Organizatorem na etapie rezerwacji powierzchni. Koszty uzależnione są od długości trwania wydarzenia oraz obowiązków leżących po stronie Administratora.
 5. Pracownia udostępnia swoją przestrzeń w następujący sposób:
  – otwarty nabór projektów społecznych wpisujących się w założenia programowe działania Pracowni;
  – udostępnianie przestrzeni na inne projekty społecznie użyteczne nie nawiązujące bezpośrednio do założeń programowych Pracowni.
 6. W dniu realizacji wydarzenia Organizator jest zobowiązany do złożenia podpisu potwierdzającego odbycie wydarzenia w „Ewidencji wydarzeń” dostępnej u przedstawiciela Administratora.
IV. Sposób i kryteria przyjmowania zgłoszeń
 1. Podstawą rezerwacji jest prawidłowo wypełniony i kompletny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.duzypokoj.org.
 2. Zgłoszenia rozpatrywane są przez 3-osobową Komisję w skład, której wchodzi Kurator programowy pracowni oraz osoby wskazane przez organizację tworzące Pracownię.
 3. Maksymalny termin rozpatrzenia wniosku o rezerwację wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia przesłania formularza online.
 4. Podczas rozpatrywania rezerwacji Komisja uwzględnia następujące kryteria:
  – spójność z założeniami programowymi Pracowni;
  – adresowanie wydarzenia do grup mających utrudniony dostęp do oferty kulturalnej;
  – dostępność przestrzeni w terminie uwzględnionym we wniosku;
  – ocena ewentualnej wcześniejszej współpracy z Organizatorem.
 5. Decyzja o przyjęciu rezerwacji przekazywana jest Organizatorowi pocztą elektroniczną.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo – w wyjątkowych okolicznościach – do odwołania lub zmiany terminu zaakceptowanego zgłoszenia. Organizator zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.
V. Zasady korzystania z Pracowni
 1. Na terenie Pracowni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz przyjmowania innych środków psychoaktywnych.
 2. Organizator wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność za organizowane przez siebie wydarzenie, w tym za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wydarzenia oraz za zniszczenia wynikłe z korzystania z przestrzeni. Każde zniszczenie należy niezwłocznie zgłosić przedstawicielowi Administratora. W tym przypadku Organizator zostanie obciążony obowiązkiem usunięcia powstałych zniszczeń bądź kosztami finansowymi przeznaczonymi na naprawę lub zakup zniszczonego mienia.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wydarzeń oraz za mienie pozostawione przez uczestników w Pracowni.
 4. Organizator – lub wskazana przez niego odpowiedzialna osoba – zobowiązany jest do: obecności w miejscu realizacji działania przez cały czas jego trwania, zachowanie porządku oraz przywrócenia miejsca do stanu pierwotnego (m.in. ustawienie stołów, krzeseł, umycie naczyń, zebranie śmieci), wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych.
 5. Administrator może wesprzeć Organizatora w organizacji i przeprowadzeniu wydarzenia, ale wiąże się to ze zwrotem kosztów poniesionych w tym celu przez Organizatora. Szczegółowy zakres zadań leżących po stronie Administratora i Organizatora ustalany jest indywidualnie drogą mailową.
 6. Administrator ma prawo do wyproszenia z Pracowni osób, które nie przestrzegają zasad Regulaminu.
 7.  Niestosowanie się do zasad wynikających z Regulaminu, może być powodem odmowy realizacji kolejnych działań w przestrzeni Pracowni.
VI. Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Administrator.
 2. Wszelkie pytania dotyczące Pracowni należy wysyłać na adres: duzypokoj@duzypokoj.org